Lampart là công ty phát triển phần mềm.

Các kỹ thuật được sử dụng trong dự án

• PHP, CSS3, HTML5
• Photoshop
• Laravel, CodeIgniter, Yii, Zend, CakePHP, WordPress,…
• Javascript, jQuery, AngularJS,…
• Bootstrap
• My SQL, SQL Server, Oracle, MongoDB,…
• PHP Unit
• Android
• iOS (Objective C, Swift)