Lampart là công ty phát triển phần mềm.

Bảo trì hệ thống thông tin trong lĩnh vực y khoa, chữa bệnh, chăm sóc điều dưỡng